Gói thầu: Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Lợi – Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

Gói thầu: Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Lợi – Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

14
Trọn gói
1,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 116.128.244 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú