Gói thầu: Xây lắp chính + thiết bị, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu: Xây lắp chính + thiết bị, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu số 12
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 27.951.602.469 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5