Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567,73 đến lý trình Km5+405m), huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567,73 đến lý trình Km5+405m), huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

GT62-2273-VIE
Quý II + Quý III năm 2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.472.265.447 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái