Gói thầu: Kiểm toán – Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

6
Quý II/2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 49.696.467 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang