Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung.

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung.

TVKT
Quý 1 năm 2011
Năm 2012 đến năm 2013
Giá gói thầu:
 • 1.138.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung.