Gói thầu: Xây dựng đường từ Km7+000 đến Km13+543 – Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3

Gói thầu: Xây dựng đường từ Km7+000 đến Km13+543 – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3

08
Quý I năm 2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.459.392.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3