Gói thầu: Xây dựng cầu Rạch Rô, Bàng Ổi, Cái Cùng, cống Năm Ứng và cống Tư Quẩn – Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3

Gói thầu: Xây dựng cầu Rạch Rô, Bàng Ổi, Cái Cùng, cống Năm Ứng và cống Tư Quẩn – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3

10
Quý I năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.150.857.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3