Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật (phần điều chỉnh) – dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật (phần điều chỉnh) – Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

11
Qúy III năm 2009
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.945.132 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ