Gói thầu: Thử tải hai tim cọc – dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Gói thầu: Thử tải hai tim cọc – Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

18
Quý III năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ