Gói thầu: Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị – dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Gói thầu: Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

19
Quý III năm 2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.968.688.774 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ