Gói thầu: Xây dựng phù điêu – dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Gói thầu: Xây dựng phù điêu – Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

20
Quý III năm 2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 620.041.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ