Gói thầu: Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình gói thầu số 17 – Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200)

Gói thầu: Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình gói thầu số 17 – Kế hoạch đấu thầu: Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200)

03
Quí 3/2009
Theo tiến độ xây dựng và thời gian hảo hành của gói thầu
Giá gói thầu:
 • 71936397 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.