Công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1