Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

03
tháng 12/2009
07 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.492.321 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco