Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

04
tháng 7/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.414.272 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco