Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy xén – dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy xén – Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

05
tháng 7/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.137.614.400 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco