Lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Dự án nhóm A, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Số hiệu: Số 110/2007/QĐ-TTg;
Ngày ban hành: 18/07/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh
Số hiệu: 330/2008/QD-VSHPC-HDQT
Ngày ban hành: 06/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.767.276.633.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum (19 gói thầu)


  Quyết định số 207/2009/QD-VSHPC-HDQT ngày 26/03/2009 Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu – Dự án thủy điện Thượng KonTum
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TKT-06 Gói thầu sô 06(TKT-06): Tư vấn hiệu chỉnh TKKT-TC và dự toán tuyến đường vào công trình đầu mối (TL676), Lý trình Km 2+549.95-Km20
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 6/2008Trọn gói 30 ngày
  TKT-7-8-9 Gói thầu số 7-8-9: Thi công xây dựngtuyeesn đường vào công trình đầu mối TL676, Lý trình Km 2+549.95-Km5+700; Km 9+250-Km13+820; Km 13+820-Km20
 • 44.768.126.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Theo đơn giá 210 ngày
  TKT-10 Gói thầu số 10: Khảo sát, TKKT-TC và tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy tại Ngọc Tem
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 45 ngày
  TKT-11 Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy tại Ngọc tem
 • 25.296.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 150 ngày
  TKT-12 Gói thấu số 12: Tư vấn giám sát thi công xâ dựng tuyến đường vào công trình đầu mối(TL676), lý trình Km2+549.95-Km20
 • 900.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1/2009Trọn gói 210 ngày
  TKT-13 Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy tại NGọc tem
 • 450.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 150 ngày
  TKT-14 Gói thầu số 14: Khảo sát, thiết kế cấp điện thi công cụm đầu mối và nhà máy
 • 1.200.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 60 ngày
  TKT-15 Gói thấu số 15: Thi công xây dựng đường dây cấp điện thi công cụm đầu mối và nhà masy.
 • 7.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 120 ngày
  TKT-16 Gói thấu số 16: Tư vấn giám sát thi công đường dây cấp điện thi công
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 120 ngày
  TKT-17 Gói thầu số 17: Tuyến áp lực, bao gồm: đập dâng, đập tràn xả lũ
 • 528.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1.095 ngày
  TKT-18 Gói thầu số 18: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến năng lượng
 • 248.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 45 ngày
  TKT-19 Gói thầu số 19: Khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến năng lượng
 • 1.637.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1.460 ngày
  TKT-20 Gói thầu số 20: Tư vấn. khảo sát, Thiết kế kỹ thuật-Thi công và dự toán nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 30 ngày
  TKT-21 Gói thấu số 21: Thi công xây dựng nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong
 • 3.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 120 ngày
  TKT-22 Gói thầu số 22: Tư vấn giám sát nhà điều hành Ban QLDA tại Kon Plong
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 120 ngày
  TKT -23 Gói thấu số 23: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu EPC tuyến áp lực, bao gồm đạp dâng, trần xả lũ
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 45 ngày
  TKT-7.1 Gói thầu số 07.1: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT676), lý trình Km 0-Km2+500
 • 8.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 05-năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  TKT-11.1 Gói thầu số 11.1: Thi công xây dựng hầm giao thông và đoạn đường rẽ vào nhà máy
 • 100.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 730 ngày
  TKT-19.1 Gói thầu số 19.1: Thi công xây lắp hạng mục khởi côngL Cửa nhận nước, đoạn đầu đường hầm 3.000m
 • 150.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 20-07-2009Theo đơn giá 1.460 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009