Gói thầu số 7-8-9: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối TL676, Lý trình Km 2+549.95-Km5+700; Km 9+250-Km13+820; Km 13+820-Km20

Gói thầu số 7-8-9: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối TL676, Lý trình Km 2+549.95-Km5+700; Km 9+250-Km13+820; Km 13+820-Km20. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-7-8-9
tháng 12/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.768.126.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum