Gói thấu số 12: Tư vấn giám sát thi công xâ dựng tuyến đường vào công trình đầu mối(TL676), lý trình Km2+549.95-Km20 – và lựa chọn nhà thầu

Gói thấu số 12: Tư vấn giám sát thi công xâ dựng tuyến đường vào công trình đầu mối(TL676), lý trình Km2+549.95-Km20 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

TKT-12
tháng 1/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 900.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum