Gói thầu số 19: Khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến năng lượng – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Gói thầu số 19: Khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến năng lượng – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-19
năm 2009
1.460 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.637.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Tư vấn
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum