Gói thấu số 21: Thi công xây dựng nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Gói thấu số 21: Thi công xây dựng nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-21
năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum