Gói thầu số 22: Tư vấn giám sát nhà điều hành Ban QLDA tại Kon Plong – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Gói thầu số 22: Tư vấn giám sát nhà điều hành Ban QLDA tại Kon Plong – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-22
năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum