Gói thầu số 07.1: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT676), lý trình Km 0-Km2+500 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008-

Gói thầu số 07.1: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT676), lý trình Km 0-Km2+500 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-7.1
tháng 05-năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum