Gói thầu: Giám sát thi công gói thầu Bóc đất tầng phủ – Bóc đất tầng phủ

Gói thầu: Giám sát thi công gói thầu Bóc đất tầng phủ – Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ

THĐT5.1
Tháng 7 năm 2009
2 năm
Giá gói thầu:
 • 3593700000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ