Gói thầu: Bảo hiểm công trình gói thầu Bóc đất tầng phủ – Bóc đất tầng phủ

Gói thầu: Bảo hiểm công trình gói thầu Bóc đất tầng phủ – Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ

THĐT6.1
Tháng 7 năm 2009
2 năm
Giá gói thầu:
 • 1101200000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ