Gói thầu: xây lắp nền mặt đường KM9+000 đến KM12+000 – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: xây lắp nền mặt đường KM9+000 đến KM12+000 – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

04
8/2009
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 37.732.240.836 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741