Gói thầu: Sơn đường, biển báo – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: Sơn đường, biển báo – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

08
5/2010
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.393.029.038 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741