Gói thầu: hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

10
2/2010
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 6.201.111.544 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741