Gói thầu: Cải tạo cầu Phước Hòa (nâng cấp cầu cũ) – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: Cải tạo cầu Phước Hòa (nâng cấp cầu cũ) – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

11
3/2010
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741