Gói thầu: Di dời hệ thống cáp bưu điện – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: Di dời hệ thống cáp bưu điện – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

12
7/2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.148.751.274 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741