Gói thầu: Cung cấp thiêt bị điều hành dự án – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: Cung cấp thiêt bị điều hành dự án – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

16
7/2009
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 700.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741