Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ – Mua sắm tài sản cố định năm 2009

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định năm 2009

02
Quý 3-2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 24816000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định năm 2009