Gói thầu: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 4 xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê và thị trấn An Bài

Gói thầu: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 4 xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê và thị trấn An Bài

TB-T-006
Q3/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 16509974000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình