Gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2008: Gói thầu TB-T-003 (giá hợp phần: 174.405 nghìn đồng); Gói thầu TB-T-004 (giá hợp phần: 180.680 nghìn đồng);

Gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2008: Gói thầu TB-T-003 (giá hợp phần: 174.405 nghìn đồng); Gói thầu TB-T-004 (giá hợp phần: 180.680 nghìn đồng);

2
Q3/2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 609885000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình