Gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2009: Hợp phần 1 gồm 16 xã và thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương (giá hợp phần: 145.503 nghìn đồng);

Gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2009: Hợp phần 1 gồm 16 xã và thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương (giá hợp phần: 145.503 nghìn đồng);

3
Q4/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 257948000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình