Các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 4114/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 19/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 4772/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.548.632.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng (04 gói thầu)


  Mỗi gói thầu gồm có các lô thầu sau: Gói thầu MT1 gồm 4 lô thầu: lô thầu MT1.1, lô thầu MT1.2,lô thầu MT1.3,lô thầu MT1.4 Gói thầu MT2 gồm 4 lô thầu: lô thầu MT2.1, lô thầu MT2.2,lô thầu MT2.3,lô thầu MT2.4 Gói thầu MT3 gồm 3 lô thầu: lô thầu MT3.1, lô thầu MT3.2,lô thầu MT3.3 Gói thầu MT4 gồm 4 lô thầu: lô thầu MT4.1, lô thầu MT4.2,lô thầu MT4.3,lô thầu MT4.4
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  MT1 Trang thiết bị thí nghiệm Cơ – Nhiệt – Điện tử
 • 1.671.226.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  MT2 Trang thiết bị thí nghiệm Y – Dược – Môi trường
 • 1.508.345.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  MT3 Trang thiết bị phục vụ đào tạo
 • 1.682.945.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  MT4 Trang thiết bị cho các phòng máy tính
 • 2.686.116.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 151
  Ngày xuất bản 28/07/2009