Gói thầu: Trang thiết bị cho các phòng máy tính – các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng

Gói thầu: Trang thiết bị cho các phòng máy tính – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng.

MT4
08 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.686.116.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2009 của Đại học Đà Nẵng