Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

06
Tháng 07/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 723.241.401 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ