Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Phần thiết bị – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Phần thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

12
Tháng 04/2010
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 6.402.246 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ