Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

17
Tháng 11 năm 2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 120.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ