Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Kính gửi: Ban biên tập Trang Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung:

1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

Địa chỉ: Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái;

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

4. Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.

Địa chỉ: Tổ 33 – Đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái; Điện thoại: 029.3854.670

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú

1

2

4

5

6

7

8

9

10

02

Tư vấn quản lý dự án công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02 túi hồ sơ

Quý III + Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo quy định hiện hành

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

03

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02 túi hồ sơ

Quý III + Quý IV/2009

Phần công việc khảo sát áp dụng hình thức theo đơn giá. Phần công việc lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình áp dụng hình thức theo tỷ lệ phần trăm

02 tháng

Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng

04

Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km0-Km1 + 439,27)

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2009 + Quý I/2010

Hình thức theo đơn giá

16 tháng

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

05

Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km1 + 439,27 – Km 2 + 603,55)

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2009 + Quý I/2010

Hình thức theo đơn giá

16 tháng

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

06

Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km 2 + 603,55 – Km 3 + 492,06)

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2009 + Quý I/2010

Hình thức theo đơn giá

16 tháng

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

07

Giám sát thi công xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02 túi hồ sơ

Quý III + Quý IV/2009

Hình thức theo thời gian

Theo thời gian thi công

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

08

Bảo hiểm xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I năm 2010

Hình thức theo tỷ lệ phần trăm

Theo quy định hiện hành

Giá gói thầu là giá trị tạm tính trong tổng mức đầu tư của dự án

09

Kiểm toán công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn NSNN + Nguồn vốn khác

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Năm 2011

Hình thức theo tỷ lệ phần trăm

02 tháng

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                Yên Bái, ngày 03 tháng 8 năm 2009

                                         KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                Phạm Đình Thụy