Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long năm 2009-2010 – Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long năm 2009-2010 – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010

03
2009-2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 17334765000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010