Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện đồng Phú – Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ-BVĐK huyện Đồng Phú, giai đoạn 2008-2010

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện đồng Phú – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ-BVĐK huyện Đồng Phú, giai đoạn 2008-2010

02
Năm 2008-2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 6007452900 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ-BVĐK huyện Đồng Phú, giai đoạn 2008-2010