Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục Nhà rông

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục : Nhà rông

03
Tháng 7,8/2009
từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
Giá gói thầu:
  • 2.397.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Tư vấn
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục : Nhà rông