Kế hoạch đấu thầu dự án Tượng đài 16 tháng 4 tỉnh Ninh Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Ninh Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Tượng đài 16 tháng 4 tỉnh Ninh Thuận. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình Tượng đài 16 tháng 4 tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

A.Thông tin chung:

1. Tên đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Ninh Thuận

Địa chỉ: đường 16-4 TP. Phan Rang –Tháp Chàm- Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.3.839.705

2. Tên Dự án: Tượng đài 16 tháng 4 tỉnh Ninh Thuận

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình Tượng đài 16 tháng 4 tỉnh Ninh Thuận.

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

<!–[if !supportMisalignedColumns]–> <!–[endif]–>

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn

Gói thầu số 07:

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

 

Vốn Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND  ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 

 

Vốn Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND  ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ
định
thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ định thầu


<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III năm 2009

 

Theo tỷ lệ phần trăm

 

Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Gói thầu số 08:

Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.

Gói thầu số 09

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình (phần xây dựng và lắp đặt mỹ thuật)

Theo tỷ lệ phần trăm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Gói thầu số 10

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 

 

 

 

Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử  dụng

 

 

 

Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử  dụng

 

Gói thầu số 11

Tư vấn giám sát thi công phần lắp đặt mỹ thuật

Gói thầu số 12

Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Gói thầu số 13

Kiểm toán công trình

Quý I năm 2010

Tính từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình

Mua sắm hàng hóa

Gói thầu số 14

Bảo hiểm công trình (phần xây dựng và lắp đặt mỹ thuật)

Vốn Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND  ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý III năm 2009

Theo tiến độ thi công xây lắp công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cộng với thời gian bảo hành công trình

Thi công xây dựng công trình

Gói thầu số 15

Thi công phần mỹ thuật và vận chuyển lắp đặt

Vốn Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND  ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý III năm 2009

Tính từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (phải hoàn thành trước ngày 30/03/2010)

Gói thầu số 16

Thi công xây lắp phần bệ tượng đài (trụ đỡ, thân tượng đài và phần chống sét công trình)

Vốn Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND  ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chỉ định thầu

Hợp đồng theo đơn giá

Quý III năm 2009

Tính từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (phải hoàn thành trước ngày 30/03/2010)

Gói thầu số 17

Thi công xây lắp các hạng mục còn lại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Hợp đồng theo đơn giá

Quý I, II năm 2010

240 ngày, tính từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo qui định).

             

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

                                                                                             Lê Minh Phong