Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà (giai đoạn 1). Dự án nhóm B, ngành Thuỷ Lợi.

Decisions:Invertment Office UBND tình Thừa Thiên Huế
Invertment Number 1409/QĐ-UNND
Invertment Date 14/07/2009
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Invertment Number 1688/QĐ-UBND
Invertment Date 11/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Thuỷ lợi
Source Capital ADB + Ngân sách NN,
Total Investment
 • 252.414.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà (giai đoạn 1) (30 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Gói thầu số 1A Tư vấn khảo sát lập dự án và tư vấn lập dự án
 • 443.829.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  Gói thầu số 1 (CD1) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hồ Khe Ngang
 • 3.285.700.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Thàng 3-6/2007Theo đơn giá 7 tháng
  Gói thầu số 2 (CD2) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hồ Thọ Sơn, hói 5 xã, hói 7 xã, tiêu 3 xã
 • 1.854.431.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Thàng 3-6/2007Theo đơn giá 210 ngày
  Gói thầu số 3 (CD3) Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 118.620.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 2-3/2009Trọn gói Đã thực hiện
  Gói thầu số 4 (G1) Mua sắm trang thiết bị văn phòng và các phần mềm chuyên dụng cho Ban Quản lý tiểu dự án Tây Nam Hương Trà
 • 369.040.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen Tháng 12/2007Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 5 (G2) Mua sắm trang thiết bị kiểm tra giám sát công trình cho Ban Quản lý tiểu dự án Tây Nam Hương Trà
 • 174.150.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen Tháng 12/2007Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 6 (C1) Dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ 59,04 ha
 • 1.000.428.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 12/2007Theo đơn giá 90 ngày
  Gói thầu số 7 (C2) Tư vấn đo đạc lập bản đồ địa chính và cắm mốc đường viền phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
 • 546.399.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 12/2007Theo đơn giá 90 ngày
  Gói thầu số 8 (G3) Mua sắm một phương tiện ô tô (7 chỗ)
 • 696.336.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen Tháng 1/2008Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 9 (CD4) Tư vấn giám sát xây dựng xây dựng xử lý nền và thân đập chính, đập phụ, cống, tràn, thiết bị, nhà quản lý, kênh chính và hệ thống cấp điện của hồ Khe Ngang
 • 1.277.842.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo tỷ lệ phần trăm 660 ngày
  Gói thầu số 10 (CD5) Tư vấn giám sát quản lý môi trường
 • 1.422.360.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá Theo hợp đồng
  Gói thầu số 11 (CD6) Tư vấn giám sát xây dựng cống, đập, tràn và hệ thống cấp điện của hồ Thọ Sơn
 • 208.940.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo tỷ lệ phần trăm 660 ngày
  Gói thầu số 12 (CD7) Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
 • 473.048.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2010Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 13 (CD8) Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hồ chứa nước Khe Ngang
 • 135.296.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 5/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 14 (CD9) Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hồ chứa nước Thọ Sơn, hói 5 xã, hói 7 xã và tiêu 3 xã
 • 80.472.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 5/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 15 (CD10) Tư vấn giám sát chất lượng thi công rà phá bom mìn
 • 11.182.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 12/2007Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 16 (CD11) Tư vấn lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư thôn Chầm
 • 78.302.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 4/2008Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 17 (CD12) Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạ tầng khu tái định cư thôn Chầm
 • 7.857.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 11/2008Trọn gói 15 ngày
  Gói thầu số 18 (PS1) Xây dựng phần thân đập chính hồ chứa nước Khe Ngang
 • 21.873.306.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 9-11/2009Theo đơn giá 540 ngày
  Gói thầu số 19 (PS2) Xử lý nền móng đập chính hồ chứa nước Khe Ngang
 • 26.706.313.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 9-11/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 20 (PS3) Xây dựng đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ, thiết bị, nhà quản lý hồ chứa nước Khe Ngang
 • 32.583.300.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 22 tháng
  Gói thầu số 22 (PS5) Xây dựng kênh chính và công trình trên kênh chính Km0 – Km3 hồ chứa nước Khe Ngang
 • 21.161.120.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 22 tháng
  Gói thầu số 23 (PS6) Xây dựng hệ thống cấp điện của hồ chứa nước Khe Ngang và hồ Thọ Sơn
 • 2.460.427.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 6 tháng
  Gói thầu số 21 (PS4) Xây dựng kênh chính và công trình trên kênh chính Km0 – Km3 hồ chứa nước Khe Ngang
 • 15.556.541.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 22 tháng
  Gói thầu số 24 (PS7) Sửa chữa đập, xây dựng cống, tràn xả lũ của hồ chứa nước Thọ Sơn
 • 11.895.173.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 22 tháng
  Gói thầu số 25 (PS8) Hệ thống cấp điện cho khu tái định cư thôn Chầm
 • 296.230.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-9/2009Theo đơn giá 3 tháng
  Gói thầu số 26 (PS9) San nền, hệ thống cấp thoát nước và đường giao thông khu tái định cư thôn Chầm
 • 2.594.451.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-9/2009Theo đơn giá 3 tháng
  Gói thầu số 27 (G4) Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 915.974.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 10-11/2009Trọn gói Thao hợp đồng
  Gói thầu số 28 (C3) Khảo sát tìm diệt mối
 • 488.400.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 8-10/2009Theo đơn giá 4 tháng
  Gói thầu số 29(C4) Tư vấn kiểm toán dự án
 • 418.532.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Tháng 1-3/2010Trọn gói Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 167
  Ngày xuất bản: 21/08/2009