Gói thầu: Kiểm toán – Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

7
năm 2009
theo quy định
Giá gói thầu:
 • 21.220.339 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho