Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)

02
Quý II đến quý III năm 2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.057.021.284 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)