Kế hoạch đấu thầu của dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thông báo kế hoạch đấu thầu của dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình. Quyết định phê duyệt số 1690/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 do ông Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký.

Thông báo Kế hoạch đấu thầu

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

– Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0218. 3852050/Fax: 0218.3853 303

 E-mail: nguyenthosythb@gmail.com     

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt) QĐ  số 1690/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 do ông Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký.

 

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu

<!–[if !supportMisalignedColumns]–> <!–[endif]–>

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn xây dựng

1

Tư vấn lập thiết kế và dự toán

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

02 túi hồ sơ

 Tháng 8/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

30 ngày

2

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 8/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

10 ngày

3

Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 8/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

60 ngày

4

Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

02 túi hồ sơ

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

400 ngày

5

Kiểm toán phần xây lắp công trình

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

Theo quy định hiện hành

6

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

Theo quy định hiện hành

7

Bảo hiểm xây lắp công trình

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

Theo quy định hiện hành

Xây lắp

8

Gói thầu xây lắp số 01 gồm các hạng mục: khoa phẫu thuật hồi sức cấp cứu; khoa sản; khoa giải phẫu bệnh lý

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo đơn giá

300 ngày

9

Gói thầu xây lắp số 02 gồm các hạng mục: Nhà khoa lây; Nhà khoa chống nhiễm khuẩn; Nhà khoa dược; nhà khoa dinh dưỡng; nhà cầu; xây dựng công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

 Vốn trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo đơn giá

300 ngày

Dịch vụ tư vấn mua sắm TTBYT

10

 Tư vấn đấu thầu thiết bị y tế

 Vốn trái phiếu Chính phủ

 Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Tháng 8/2009 

 Hợp đồng theo tỷ lệ %

35 ngày

11

Tư vấn giám sát kỹ thuật lắp đặt trang thiết bị y tế

 Vốn trái phiếu Chính phủ

 Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 10/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ % 

100 ngày

12

Kiểm toán phần thiết bị y tế

 Vốn trái phiếu Chính phủ

 Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

 Tháng 9/2009

 Hợp đồng theo tỷ lệ % 

Theo quy định hiện hành

Mua sắm TTBYT

13

Mua sắm trang thiết bị y tế

Vốn trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Tháng 8/2009 

 Hợp đồng trọn gói

100 ngày

Tổng giá trị thực hiện: 25.203.798.000đồng.

 

 

                       Hòa Bình, ngày  28 tháng 8 năm 2009

                                                                                   K/T GIÁM ĐỐC

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                  

 

 

                                                           Trần Quang Khánh