– Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo

– Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo